Hvordan gjøres kredittvurderingen?

Søknader etter kredittkort eller forbrukslån har økt kraftig de siste ti årene, og usikrede lån blir stadig mer populære. Når man søker om kreditt, enten det gjelder søknad om kredittkort eller forbrukslån, vil bankene foreta en kredittvurdering av søkerne. Denne kredittvurderingen foregår normalt automatisk, og et viktig stikkord i kredittvurderingen er kredittscore. Mange som søker etter usikret kreditt vil oppleve å få avslag fordi de har en for lav kredittscore.

Hva er en kredittscore?

En kredittscore kan enkelt forklares som resultatet av kredittvurderingen som bankene foretar. En kredittvurdering består av flere ulike elementer, og skal gi bankene en pekepinn på hvordan søkerens økonomiske situasjon er og hvorvidt søkeren anses som en god betaler eller ikke. Kredittvurderingen skal altså gi bankene et inntrykk av hvor stor risiko det er å gi søkeren kreditt.

På bakgrunn av kredittvurderingen vil søkerne få en kredittscore. Denne scoren er et meget viktig moment når bankene vurderes om en søknad om kredittkort eller forbrukslån skal innvilges eller ikke.

Kredittscoren består i all hovedsak av et tall. Dette taller gir bankene informasjon om søkeren kan regnes som en god betaler eller ikke. Dersom man får et høyt tall forteller dette bankene at det er liten risiko for at søkeren vil misligholde lånet sitt. Et lavt tall forteller på den andre siden at det er knyttet en viss risiko for banken ved å låne søkeren penger.

Kredittvurderingen foretas ikke av bankene selv. Vurderingen foretas av et kredittopplysningsselskap. Noen eksempler på kredittopplysningsselskaper er Experian, Lindorff, Bisnode og AAA Soliditet. Disse selskapene bruker opplysninger som de finner i kredittopplysningsregistrene som grunnlag for sin kredittvurdering. Det er blant annet her inkassoselskapene melder inn misligholdte krav.

Når kredittopplysningsselskapene skal vurdere en søkers kredittscore bruker de ulike modeller som baseres på statistikk. Dette betyr at søkeren vil bli vurdert opp mot andre personer som har de samme kjennetegnene som søkeren selv, for eksempel bosted, utdannelse, inntekt og arbeid. På bakgrunn av en slik sammenlikning vil kredittopplysningsselskapene kunne danne seg et bilde av søkerens betalingsevne samt hvorvidt det finnes historisk risiko ved å låne søkeren penger. Deretter beregner selskapene en sannsynlighet for hvorvidt søkeren kan karakteriseres som en god eller en dårlig betaler.

Resultatet av vurderingen som kredittopplysningsselskapene gjør nedtegnes som et tall som representerer kredittscoren. Scorer man høyt vil man anses som kredittverdig, og da vil man som hovedregel få innvilget sin søknad om forbrukslån eller kredittkort.

Hvilke momenter teller med i kredittvurderingen?

I kredittvurderingen er det en rekke ulike momenter som til slutt avgjør hvilken kredittscore man får, og noen av disse momentene vil bli tillagt større vekt enn andre momenter. Dersom søkeren ofte overdrar sine bankkontier eller ikke betaler regningene sine i tide, kan dette ha en negativ innvirkning på kredittscoren. Det er derfor viktig å sørge for å ha en ryddig økonomi dersom man ønsker å øke sjansene for å få innvilget søknader om forbrukslån og kredittkort.

Hvorvidt søkeren har aktive betalingsanmerkninger eller ikke er et viktig moment i kredittvurderingen. En søker som har en aktiv betalingsanmerkning vil som regel oppleve å få en lav kredittscore, og vil som følge av dette ofte ikke få innvilget sin søknad om kreditt.

En søker som har en ustabil økonomisk situasjon med store endringer i inntekt, vil også raskt kunne oppleve å få en lav kredittscore. En stødig inntekt vitner om en solid økonomi, og da vil kredittscoren som regel bli høy. Har man en ryddig økonomi øker dette altså sjansene for å få innvilget søknader om kredittkort og forbrukslån.

En annen faktor som kan spille en rolle ved beregningen av kredittscore er bostedssituasjonen til søkeren. Dersom søkeren flytter mye slår dette som hovedregel negativt ut i kredittvurderingen.

At søkeren har et enkeltpersonforetak er også et moment som tradisjonelt kan slå negativt ut i kredittvurderingen, særlig hvis betalingshistorikken til enkeltpersonforetaket er dårlig.

Mange momenter å ta hensyn til

Som man skjønner av å lese denne artikkelen, er det mange momenter som spiller inn når bankene foretar en kredittvurdering av en person som søker om lån. De momentene vi har nevnt er typiske momenter som kan spille en rolle i en kredittvurdering, men til syvende og sist avgjør bankene søknadene basert på en helhetsvurdering. Det viktigste er likevel å sørge for at man har en ryddig og stabil økonomi, og å sørge for at regningene betales i tide.

Relevante artikler: