Kommunalt startlån som egenkapital?

Enkelte personer kan kvalifisere til å få kommunalt startlån, som hjelp til å skaffe seg bolig. Ordningen har eksistert siden 2003, der folk som enten ikke har egenkapital nok, eller ikke får boliglån i private banker, kan søke om finansieringshjelp fra Husbanken, gjennom sin egen hjemkommune. Finansieringsløsningen kan dekke hele boliglånet, eventuelt deler av det, og herunder egenkapitalen som kreves.

Dette er startlån

Husbanken, det vil si staten, fordeler midler til kommunene som er øremerket såkalte startlån. Midlene er tiltenkt som en finansieringsløsning for boligkjøpere som ikke har de beste forutsetningene for å komme seg inn på boligmarkedet. Ordningen er behovsprøvd, der kommunens egne rådgivere avgjør søknadene i hvert enkelt tilfelle. Hver enkelt kommune kan også ha egne retningslinjer for de som søker. Generelt er det slik at førstegangsetablerende blir prioritert, sammen med personer som har begrensede inntektsmuligheter. Ordningen med startlån kan også inkludere personer som trenger hjelp til å klare utgiftene på en bolig de allerede eier.

Hel eller delvis finansiering med startlån

Et kommunalt startlån kan brukes til å finansiere hele boligkjøpet, i de tilfellene der private banker ikke er villige til å yte lån til søkeren. Husbanklån av denne typen er faktisk ganske vanlig, der flere tusen nordmenn får tildelt lånet hvert eneste år. Lånet er også ganske gunstig rentemessig, og er normalt blant de aller billigste boliglånene.

Det er også vanlig at et kommunalt startlån brukes til delvis finansiering av et boligkjøp. Det er som regel i de tilfellene der søkeren har økonomi nok til å få innvilget en viss sum i boliglån fra en privatbank, men ikke har egenkapital nok. Et innvilget startlån kan da dekke den delen banken krever at du stiller med selv, i en såkalt samfinansiering. Startlånet er dermed en toppfinansiering, som bidrar til at den private boligbanken får nok sikkerhet for det lånet de bidrar med.

Kombinasjon med annen egenkapital

Startlån fra Husbanken og kommunene er også noe du kan søke om, selv om du skulle ha deler av det som trengs til egenkapital. Koster for eksempel boligen du ser på 2 millioner, må du normalt ha 300 000 i egenkapital for at bankene skal vurdere å gi deg boliglån. Har du spart opp deler av disse 300 000 kronene, vil du kunne få tildelt resten som et startlån, dersom kommunen aksepterer søknaden din. Du må likevel oppfylle de øvrige kriteriene for å få tildelt finansiering fra Husbanken.

De vanligste kravene

For å få kommunalt startlån, må du kunne dokumentere at du har en livssituasjon som kan defineres som økonomisk vanskelig. Selv om kommunene er temmelig fristilte til hvem de kan hjelpe på denne måten, kreves det normalt at du er aleneforsørger, eller har barnefamilie eller har nedsatt funksjonsevne (og dermed vanskeligheter med å ha nok inntektsgivende arbeid). Flyktninger eller personer som oppholder seg i Norge på humanitært grunnlag, vil også falle inn under ordningen. Du trenger ikke oppfylle alle kriteriene, men en person med vanskelig økonomi, som i tillegg er eneforsørger, har normalt bedre forutsetninger for å få startlån, enn de som kun har lav inntekt.