Viktig å vite dersom du skal stille som kausjonist for boliglån

I et boligmarked der prisene har steget markant de siste årene, er det stadig vanskeligere for unge boligkjøpere å komme inn. Høye priser, kombinert med strengere krav til egenkapital fra bankene, gjør det nesten umulig for unge studenter eller nyetablerte arbeidstakere å spare opp nok egenkapital. Mange foreldre ønsker å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet, og en måte å gjøre dette på et å stille som kausjonist for boliglånet. Før du stiller som kausjonist eller gir realkausjon er det imidlertid viktig å faktisk vite hvilke forpliktelser dette medfører for deg.

Stadig flere foreldre stiller som kausjonist

I dagens boligmarked, der prisene stiger mer enn fornuften tilsier og folk låner opp etter pipa, er bankene mindre villige enn tidligere til å ta høy risiko på utlån. Det siste året har bankene strammet inn sin utlånspraksis, og krever nå blant annet minst 15 % egenkapital for førstegangskjøpere av bolig.

Dersom banken ikke anser at den sikkerhet som boligkjøper selv kan stille er tilstrekkelig, kan det hende at boligkjøper likevel får lån dersom han eller hun stiller tilleggssikkerhet. En slik tilleggssikkerhet er typisk at en annen person stiller som kausjonist for lånet.

Det er viktig å være klar over at dersom du som forelder stiller som kausjonist for ditt barns boliglån, vil du bli ansvarlig for lånet dersom ditt barn ikke klarer å betjene det.

Dersom du stiller kausjon som sikkerhet i din egen bolig for at ditt barn skal få den nødvendige tilleggssikkerhet, kalles dette realkausjon. Uansett om du stiller vanlig kausjon eller realkausjon, er det stort sett de samme reglene som gjelder.

Vurderer du å stille som kausjonist for boliglånet til ditt barn, bør du alltid tenke deg nøye om. Selv om barnet i dag kan være en pålitelig betaler som klarer å betjene lånet, kan dette endre seg i fremtiden dersom noe uforutsett skjer.

Les også: Egenkapital til boliglån med hjelp fra foreldre

Før du inngår avtale om kausjon

Før du inngår avtale om å stikke som kausjonist for boliglånet til ditt barn, er det en rekke ting du bør være klar over.

For det første har bankene en opplysningsplikt. Dette betyr for det første at banken plikter å informere deg om det ansvaret du påtar deg ved å stille som kausjonist. Banken plikter videre å gi deg opplysninger om størrelsen på lånet som kausjonen skal omfatte, og hvor lenge ditt ansvar som kausjonist skal gjelde. Videre plikter banken å gi deg informasjon om størrelsen på kausjonskravet, og at du som kausjonist også vil ha ansvar for renter og kostnader dersom barnet ditt misligholder lånet.

Les mer om bankenes opplysningsplikt hos Forum for bank- og finansjuss

Banken plikter også å gi deg opplysninger om blant annet om eiendeler som banken tar pant i, og hvorvidt kausjonen også skal omfatte eldre gjeld.

Så snart kausjonsavtalen er undertegnet, plikter banken å gi deg en kopi av denne.

Banken har en frarådningsplikt, som innebærer at den skriftlig skal fraråde deg å stille som kausjonist dersom det er forhold i din økonomi som tilsier at du bør overveie hvorvidt det er lurt å stille som kausjonist. Banken skal også informere deg dersom ditt barn har blitt frarådet å ta opp det aktuelle boliglånet. Dersom banken forsømmer sin frarådningsplikt, kan ditt ansvar som kausjonist i noen tilfeller reduseres.

Les også: Slik kommer du deg inn på boligmarkedet

Kausjonsavtalen

Selve kausjonsavtalen skal oppfylle en rekke krav. For det første må avtalen om kausjon for å være bindende være skriftlig og inneholde blant annet opplysninger om størrelsen på kausjonsbeløpet og det maksimale beløpet som kausjonen skal sikre.

Videre må kausjonsavtalen inneholde det meste av de opplysninger som banken plikter å gi deg og som vi har referert til i kapittelet over. Du skal også få informasjon om at du kan klage til Finansklagenemda dersom det oppstår en tvist.

Eventuelle vilkår som ikke skriftlig er tatt inn i kausjonsavtalen, er ikke bindende for deg før du uttrykkelig vedtar vilkåret.

Mens du er kausjonist

Så lenge du står som kausjonist for sitt barns boliglån er det viktig at du holder kontakten både med ditt barn og banken som boliglånet står hos. På den måten holder du deg oppdatert på at alt går som planlagt i låneforholdet, og at avdragene på lånet betales som avtalt.

Dersom det skjer endringer i låneforholdet som kan gjøre ditt ansvar som kausjonist større eller mindre, plikter banken å opplyse deg om dette. Dette kan for eksempel være dersom pant eller annen sikkerhet har bortfalt eller ikke blitt stilt som forutsatt. Dersom pant i ditt barns bolig f.eks. bortfaller skal du opplyses om dette da dette kan øke ditt ansvar som kausjonist.

Les også: Kommunalt startlån som egenkapital?

Dersom låntaker har tegnet gjeldsforsikring, som innebærer at gjelden helt eller delvis reduseres ved sykdom og død, plikter banken å informere deg dersom en slik forsikringsdekning bortfaller, dersom slik forsikring var forutsatt ved inngåelse av kausjonistavtalen.

Dersom ditt barn misligholder lånet sitt i mer enn to måneder, og banken på grunn av dette mistenker svikt i barnets betalingsevne, skal banken underrette deg skriftlig. Dersom slikt mislighold skjer, skal du også holdes skriftlig informert om hvordan situasjonen utvikler seg. Du skal f.eks. opplyses om alle avtalte utsettelser på avdrag eller misligholdte avdrag.

Dersom du krever det, skal banken alltid informere deg om størrelsen på lånebeløpet du har stilt som kausjonist for, samt opplysninger om hvilke renter eller gebyrer som er en del av boliglånet.

Kausjonistens ansvar ved mislighold av lån

Vanligvis vil ditt ansvar som kausjonist aldri bli aktualisert. Dette fordi ditt barn som er låntaker forhåpentligvis vil betjene boliglånet i tråd med låneavtalen og betale sine avdrag i tide. Det er først der låntaker misligholder lånet ditt av ditt ansvar som kausjonist vil forfalle.

Les også: Boligkreditt og usikret kredittramme, hva er forskjellen?

Det er i så fall viktig å vite at banken ikke kan rette et krav mot deg som kausjonist før banken har tatt rettslige skritt mot låntaker for å få tvangsgrunnlag for kravet sitt. Dersom banken har skaffet seg tvangsgrunnlag for kravet i form av f.eks. utlegg, kan banken rette kravet sitt mot deg på det tidspunktet der det er begjært utlegg mot låntaker.

Dersom ditt barn/låntaker har stilt pant for boliglånet, kan ikke banken rette krav mot seg som kausjonist før det har gått tre måneder etter at banken har begjært tvangsdekning i pantgjenstanden (boligen).

Dersom den økonomiske situasjonen hos ditt barn er så alvorlig at det åpnes gjeldsforhandling, kan ikke banken rette krav mot deg før gjeldsforhandlingsperioden har løpt ut.

Dersom det åpnes personlig konkurs, vil banken straks kunne rette sitt krav også mot deg som er kausjonist.

Les også: Billån innbakt i boliglånet? Pass deg for fella!

Kausjonistens krav mot låntaker

Dersom låntaker har mislighold sitt lån slik at ditt ansvar som kausjonist har kommet på spissen, og du har måtte dekke låntakers gjeld i henhold til kausjonistavtalen, får du et regresskrav mot låntaker. Dette betyr at du kan kreve låntaker for beløpet som du har måtte dekke. Problemet i disse tilfellene er at banken allerede har prøvd å kreve inn penger fra låntaker, og det faktum at du ditt kausjonsansvar har blitt aktualisert i første omgang, er vanligvis fordi det ikke er noe å hente hos låntaker.

Når bortfaller kausjonsansvaret?

Etter hvert som låntaker gradvis betaler ned på lånet ditt, vil ditt kausjonsansvar gradvis reduseres. Men husk at dersom du som kausjonist kun kausjonerer for hovedstolen av boliglånet, vil ikke betaling av renter og gebyrer redusere ditt ansvar. En kausjon varer kun i maksimalt 10 år fra kausjonsavtalen ble inngått., men dersom banken før utløpet av ansvarstiden har sendt deg varsel om at låntaker har misligholdt sin kausjonsforpliktelse, bortfaller ikke ansvaret.