Hvordan får man kommunalt startlån fra Husbanken?

kommunalt-startlan

Husbanken tilbyr kommunalt startlån til personer som normalt ikke vil få lån til kjøp av bolig i andre banker og som av ulike grunner ikke har mulighet til å spare opp nok egenkapital.

Typiske personer som kan få kommunalt startlån fra Husbanken er:

Barnefamilier

Barnefamilier som har økonomiske vansker med å skaffe bolig, som trenger å sikre en trygg og stabil bosituasjon raskt og som har problemer med å refinansiere allerede eksisterende boliglån.

Personer som mottar trygd eller andre offentlige ytelser.

Personer som mottar trygd eller andre offentlige ytelser kan få kommunalt startlån fra Husbanken. Inntekten er stabil og sikker, men er for lav til å få boliglån i vanlige banker. Man må ha høy nok inntekt til å kunne betjene et startlån ved siden av andre nødvendige utgifter.

Boliglånstakere som har gjeldsproblemer

Boliglånstakere som har problemer med betjening av gjeld kan få kommunalt startlån fra Husbanken. Du har gjerne boliggjeld eller annen gjeld med høy rente, og risikerer å miste boligen som følge av tvangssalg. Dersom du ikke klarer å betjene din nåværende gjeld, kan kommunalt startlån hjelpe deg å refinansiere lånene dine slik at du kan beholde boligen.

Andre personer

Dersom du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, mangler egnet bolig og har behov for å sikre en trygg god og stabil bosituasjon raskt, kan du søke kommunalt startlån. Du kan få startlån til refinansiering av gjeld eller til kjøp av bolig som er nødvendig for å opprettholde arbeidsforholdet ditt. Du må ha høy nok inntekt til å kunne betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Du finner søknadsskjema for kommunalt startlån på Husbanken sine nettsider.